Bukaczewski

Doradztwo prawne dla biznesu.

Świadczymy kompleksowe usługi
doradztwa prawnego dla polskich
i zagranicznych przedsiębiorstw,
w szczególności dla branży
nieruchomości oraz IT.

Dążymy do perfekcji, wiedząc, że znaczenie naszej pracy
zamknięte jest w słowie. Dlatego dbamy o każdy detal – bo
detale mają znaczenie...

 • O kancelarii

Traktujemy nasze usługi jako element kompleksowego zarządzania ryzykiem w działalności Klienta.

Znamy potrzeby naszych Klientów. Rozumiemy, jak ważna jest dla nich jest równowaga pomiędzy bezpieczeństwem prawnym a zachowaniem biznesowych priorytetów oraz jasna i czytelna rekomendacja dotycząca danego zagadnienia prawnego.

Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia zdobytego w międzynarodowych korporacjach, oferujemy usługi prawne o najwyższej jakości i standardach globalnych firm prawniczych, przy jednoczesnym indywidualnym podejściu do Klienta i wysokim stopniu zaangażowania doświadczonych prawników. Wierzymy, że taki model zapewnia najwyższą jakość usług przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów obsługi prawnej.

Łukasz BukaczewskiRadca prawny

Łukasz Bukaczewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomściami w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa nieruchomości, prawa spółek i prawa kontraktowego. Jego praktyka obejmuje również prawo własności intelektualnej oraz spory sądowe.

Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych Magnusson, Lovells oraz Weill, Gotshal & Manges. Dzięki doradztwu świadczonemu na stanowisku prawnika wewnętrznego w firmie deweloperskiej zarządzającej siecią galerii handlowych na terenie całej Polski, łączy wiedzę prawniczą ze znajomością praktycznych i biznesowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w branży nieruchomości. Jego zdolności negocjacyjne i umiejętność identyfikacji celów biznesowych są wysoko cenione przez Klientów z rożnych branż.

Jest specjalistą w zakresie sporządzania umów najmu powierzchni handlowych i biurowych, zarówno na rzecz wynajmujących jak i najemców. Doradzał polskim i zagranicznym inwestorom przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami o charakterze biurowym, handlowym i mieszkalnym oraz ich komercjalizacji, a także bankom w związku z finansowaniem inwestycji nieruchomościowych, jak również przy transakcjach związanych z budową sieci elektrowni wiatrowych na terenie Polski.

Dla Klientów z branży IT oraz e-commerce świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie umów dostawy i wdrożenia systemów informatycznych, umów licencyjnych oraz organizacji portali i sklepów internetowych, w tym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Doradzał m.in. zagranicznej instytucji finansowej przy wdrażaniu nowych metod międzynarodowego transferu środków pieniężnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Nieruchomości

Doradzamy naszym Klientom na wszystkich etapach realizacji projektów nieruchomościowych, tj. nabywania i zagospodarowania nieruchomości, realizacji inwestycji budowlanych oraz komercjalizacji nieruchomości. 

Nasze usługi obejmują w szczególności:

Nabywanie Nieruchomości

 • doradztwo przy zawieraniu listów intencyjnych
 • badanie stanu prawnego (due diligence) nieruchomości
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów finansowania inwestycji (negocjowanie warunków umów kredytowych i udzielanych zabezpieczeń, sporządzanie dokumentów zabezpieczeń)
 • umowy sprzedaży nieruchomości

Inwestycje Budowlane i Ochrona Środowiska

 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów zagospodarowania nieruchomości (podział i łączenie nieruchomości, ustanowienie służebności)
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach odwoławczych przed organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących pozwoleń budowlanych i decyzji środowiskowych
 • sporządzanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o usługi projektowe, umów
  o zastępstwo inwestorskie i nadzór inwestorski
 • sporządzanie i negocjowanie innych umów cywilnoprawnych związanych z inwestycją

Zarządzanie Nieruchomościami i Komercjalizacja

 • sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka)
 • sporządzanie i negocjowanie umów o zarządzanie nieruchomością
 • sporządzanie i negocjowanie umów o świadczenie usług związanych z utrzymaniem infrastruktury
 • sporządzanie i negocjowanie umów najmu i umów dzierżawy
 • sporządzanie i negocjowanie umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (umowy agencyjne)
 • sporządzanie dla deweloperów wzorów umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych (umowy deweloperskie);

Reprywatyzację Nieruchomści

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o uregulowanie następstwa prawnego po dawnych właścicielach
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o zwrot nieruchomości w naturze lub
  o zapłatę odszkodowania za utracone mienie
 • występowanie w sprawach o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  o zwrot pożytków oraz w sprawach z zakresu prawa lokalowego;

Obsługę wspólnot mieszkaniowych

 • doradztwo w bieżącej działalności wspólnoty, w tym obsługa zebrań członków wspólnoty
 • doradztwo prawne przy zawieraniu umów związanych z utrzymaniem nieruchomści wspólnych
 • reprezentowanie wspólnot w sporach z kontrahentami oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Prawo spółek

Na powodzenie planowanego projektu niejednokrotnie wpływa wybór formy prawnej działalności dostosowanej do charakteru zamierzonego projektu, struktury własnościowej oraz sposobu finansowania inwestycji.

Uwzględniając zarówno aspekty biznesowe związane z działalnością Klienta jak również optymalne rozwiązania prawne i podatkowe, doradzamy naszym Klientom zarówno w planowaniu i organizowaniu struktury korporacyjnej, jak również przy transakcjach fuzji i przejęć, oraz w codziennej działalności spółek prawa handlowego.

Nasze usługi w sprawach korporacyjnych obejmują:

 • opracowywanie optymalnej struktury korporacyjnej
 • tworzenie i rejestrację spółek prawa handlowego
 • sporządzanie umów wspólników oraz regulaminów organów spółki
 • doradztwo w zakresie stosunków wewnętrznych w spółkach, w tym w zakresie ładu korporacyjnego i sporów pomiędzy wspólnikami
 • doradztwo na rzecz wspólników i organów spółek, m.in. w zakresie odpowiedzialności majątkowej i karnej
 • bieżąca obsługa spraw korporacyjnych, w tym sporządzanie projektów uchwał, obsługa zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
 • zmiany kapitałów własnych (podwyższenie, obniżenie, umorzenie udziałów, dopłaty)
 • doradztwo w zakresie przekształceń, podziału i likwidacji spółek
 • badanie stanu prawnego spółki (due diligence) poprzedzające nabycie udziałów
 • sporządzanie projektów i negocjowanie umów sprzedaży udziałów.

Umowy handlowe, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń pieniężnych

Umowy Handlowe

Świadczymy usługi doradztwa prawnego przy zawieraniu umów handlowych przez podmioty z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem branży nieruchomości, IT, e-commerce oraz mediów. Nasze usługi obejmują sporządzanie i opiniowanie projektów umów oraz reprezentowanie Klientów podczas negocjacji z drugą stroną umowy.

Dzięki praktycznej znajomości preferowanych branż oraz doświadczeniu biznesowemu zdobytemu na stanowiskach prawników wewnętrznych, bierzemy pod uwagę nie tylko prawne konsekwencje postanowień umownych, ale również projekcję ich przyszłego wykonania przez obydwie strony umowy, przez co rozpoznajemy w szerokiej perspektywie potencjalne ryzyka.

Zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń pieniężnych

W celu zabezpieczenia wykonania zawartych umów lub dochodzenia roszczeń z tytułu ich niewykonania lub nienależytego wykonania, oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego obejmujące:

ustanawianie zabezpieczeń przyszłych wierzytelności oraz należytego wykonania umowy, w szczególności:

 • weksli
 • gwarancji bankowych
 • poręczeń
 • zabezpieczeń rzeczowych (zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka)

oraz

windykację należności, obejmującą:

 • negocjacje z dłużnikami
 • sporządzanie wezwań do zapłaty oraz pozwów o zapłatę
 • sporządzanie projektów ugód i negocjacje pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych
 • koordynację postępowania egzekucyjnego.

Nowe technologie, e-commerce

Nowe technologie

Kancelaria świadczy usługi prawne dla Klientów działających na rynku nowych technologii. Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów dostawy, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych (w tym SLA),
 • sporządzanie i opiniowanie umów o stworzenie rozwiązań internetowych (portali)
 • doradztwo prawne w zakresie umów licencyjnych na oprogramowanie oraz wykorzystanie w procesie wdrażania projektów IT oprogramowania typu „open source”
 • sporządzanie i opiniowanie umów outsourcingu informatycznego
 • przeprowadzanie oceny prawnej ryzyk (due diligence) i reprezentowanie klientów w negocjacjach dotyczących transakcji i wdrożenia projektów opartych o nowe technologie
 • reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących nowych technologii i ochrony informacji, w tym praw do domen internetowych;

e-commerce

Świadczymy kompleksowe doradztwo dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie administrowania portalami internetowymi oraz sklepami internetowymi, obejmujące:

 • doradztwo prawne w organizacji sklepów i portali internetowych oraz codziennej działalności związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
 • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów serwisów i sklepów internetowych, regulaminów promocji i aukcji w Internecie
 • zawieranie umów on-line
 • elektroniczne instrumenty płatnicze
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony informacji (w tym danych osobowych) i przekazywania danych, hosting-u, caching-u, opracowywanie polityki prywatności
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności za treści przechowywane przez administratorów portali
 • ochroną praw autorskich w Internecie
 • reklamy w Internecie, w tym kwestie niezamówionej informacji handlowej (spam-u).

Ochrona danych osobowych

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego związanego z ochroną danych osobowych, w tym w zakresie obsługi złożonych kampanii reklamowych, serwisów internetowych oraz podmiotów działających na rynku usług świadczonych drogą elektroniczną.

Nasze usługi obejmują:

 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym opracowywanie polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,
 • przeprowadzanie audytów przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
 • ocenę ryzyk prawnych i optymalizację procedur ochrony danych osobowych w wielopoziomowych projektach marketingowych i reklamowych
 • sporządzanie dokumentacji i reprezentowanie klientów w postępowaniach rejestracyjnych przed GIODO
 • sporządzanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w tym transfer danych osobowych do państwa trzeciego).

Własność intelektualna

Media i prawo autorskie

Kancelaria świadczy usługi prawne we wszystkich kwestii związanych z eksploatację utworów i obrotem autorskimi prawami majątkowymi na potrzeby:

 • producentów i dostawców usług audiowizualnych
 • agencji reklamowych, agencji PR i wydawców prasowych
 • portali internetowych
 • architektów
 • artystów.
 • innych podmiotów eksploatujących utwory w związku z prowadzoną działalnością

W zakresie produkcji audiowizualnej i praw autorskich świadczymy doradztwo prawne obejmujące między innymi:

 • sporządzanie i negocjowanie umów koprodukcyjnych
 • sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących wkładów w utwór audiowizualny na rzecz producentów audiowizualnych, firm fonograficznych oraz twórców;
 • reprezentowanie Klientów podczas negocjacji z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
 • przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych licencyjnych (w tym na korzystanie z utworów na nowych polach eksploatacji)
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych i arbitrażowych w zakresie naruszenia praw autorskich oraz prawa do wizerunku
 • doradztwo w zakresie kontroli legalności planowanych kampanii reklamowych i działań marketingowych, w tym ocena prawna treści materiałów reklamowych oraz regulaminów akcji promocyjnych;

Własność przemysłowa i ochrona konkurencji

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie ochrony i obrotu prawami do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Nasze usługi obejmują:

 • doradztwo prawne w sprawach o udzielenie i utrzymanie ochrony praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante
 • sporządzanie umów o transfer własności intelektualnej, umów licencyjnych, umów know-how i umów wdrożeniowych
 • doradztwo związane z ochroną celną pochodzących z zagranicy podrobionych towarów
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o naruszenie praw patentowych, praw do znaków towarowych oraz o unieważnienie praw wyłącznych a także w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji.

Podatki

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w sprawach podatkowych obejmujące w szczególności:

 • planowanie transakcji i struktury korporacyjnej w aspekcie podatkowym, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie CIT, PIT, VAT, PCC
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji prawa podatkowego
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych

Prawo pracy

Wiemy, jak istotnym czynnikiem sukcesu każdego przedsiębiorstwa są tworzący je ludzie. Uwzględniając zarówno optymalne rozwiązania podatkowe oraz potrzebę zapewnienia pracodawcy możliwości elastycznego nawiązania i rozwiązania współpracy oraz stworzenie dla jego pracowników atrakcyjnych warunków pracy, świadczymy Klientom usługi doradcze obejmujące:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy na podstawie Kodeksu pracy
 • doradztwo w zakresie pozakodeksowych form współpracy
 • regulaminy pracy i wynagradzania
 • kontrakty menadżerskie
 • umowy o zakazie konkurencji
 • doradztwo w zakresie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
 • zwolnienia grupowe
 • układy zbiorowe pracy, spory zbiorowe i negocjacje pomiędzy pracodawcami a organizacjami związkowymi
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym o odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy z naruszeniem prawa, w sprawach o dyskryminację oraz mobbing.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji działalności i zobowiązań zarówno dla firm, które planują negocjacje redukcji zadłużenia z wierzycielami, jak również dla wierzycieli, którzy uczestniczą w postępowaniach naprawczych lub upadłościowych swoich dłużników. Świadczymy również pomoc prawną podmiotom, których sytuacja obliguje do wszczęcia postępowania upadłościowego.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • opracowywanie planów restrukturyzacji zadłużenia zmierzającego do zawarcia ugody z wierzycielami poza procedurą postępowania upadłościowego
 • pomoc prawną podczas negocjacji dotyczących pozasądowego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami a dłużnikami
 • regulaminy pracy i wynagradzania
 • kontrakty menadżerskie
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia wierzytelności na wypadek niewypłacalności kontrahenta
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • doradztwo w zakresie zawierania kontraktów i nabywania mienia od podmiotów w upadłości
 • doradztwo dla członków organów oraz wspólników spółek w zakresie odpowiedzialności na wypadek niewypłacalności.

Spory, postępowania sądowe i administracyjne

Świadczymy naszym Klientom pomoc prawną w sprawach spornych zarówno na etapie przesądowym, jak również w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi, organami administracji, przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentujemy zarówno przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki, jak również instytucje i osoby prywatne.

Na etapie przedsądowym dokonujemy oceny zasadności podnoszonych lub kwestionowanych roszczeń i szans powodzenia postępowania sądowego. Przed wdaniem się w spór sądowy staramy się doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu na drodze negocjacji, mając na względzie optymalizację kosztów Klienta i szybkie osiągnięcie pożądanego rezultatu.

 • Kontakt

Łukasz Bukaczewski Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Prosta 51
00-838 Warszawa, PL
tel: (+48) 22 390 58 90
fax: (+48) 22 390 58 91
office@bukaczewski.pl

Formularz kontaktowy

W celu złożenia zapytania dotyczącego naszych usług, prosimy o kontakt pod wskazanym numerem telefonu lub drogą elektroniczną.

© 2014 by Łukasz Bukaczewski Kancelaria Radcy Prawnego.